ضوابط بازگشایی سینماها
اجتماعی و حوادث

بازگشایی سینماها داوطلبانه شد

در جلسه کارگروه بررسی آسیب‌های کرونا در سینما، ضوابط بازگشایی سینماها با حضور نماینده انجمن سینماداران بررسی شد.  روابط عمومی سازمان سینمایی، در ششمین جلسه کارگروه بررسی آسیب‌های کرونا در سینما، شرایط بازگشایی سینماها با حضور نماینده انجمن سینماداران را بررسی کرد. بررسی ضوابط بازگشایی سینماها در کارگروه بررسی در این جلسه ضمن بررسی شرایط [...]