آزادسازی اراضی باستی هیلز کرج
اجتماعی و حوادث

آزادسازی اراضی باستی هیلز کرج از چنگال متصرفان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج از آزادسازی اراضی موسوم به باستی هیلز از چنگال متصرفان و بازگشت به چرخه تولید خبر داد و اعلام کرد با هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای ساخت ساز قاطعانه برخورد خواهد شد. اسماعیل صارمی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج از آزادسازی ۴۵ هکتار از اراضی موسوم به باستی هیلز [...]