اقتصاد

افزایش مالیات بنگاه‌های کوچک و افراد حقیقی و حقوقی در سال ۹۹

بنا بر تصمیمات اتخاذ شده در دولت و سازمان امور مالیاتی سقف درآمد مشمول مالیات بنگاههای کوچک اشخاص حقیقی و حقوقی تغییر کرده است  و افزایش مالیات بنگاه‌های کوچک در سال ۹۹ حتمی است.  هم اکنون سقف فعلی درآمد مشمول مالیات بنگاههای کوچک برای اشخاص حقیقی ۱۰۰ میلیون تومان بوده که بنا بر تصمیمات اتخاذ [...]