ایران 2050 پیرترین کشورهای جهان
خواندنی ها

ایران در سال ۲۰۵۰ جزو پیرترین کشورهای جهان خواهد بود

مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: یکی از مهمترین موضوعات کنونی کشور، بحث افزایش جمعیت است؛  جمعیت ایران اگر با نرخ رشد کنونی پیش برود در سال ۲۰۵۰ پیرتر از کشورهای اروپایی و کانادا و یکی از پیرترین کشورهای جهان خواهد بود. مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: یکی از مهمترین موضوعات کنونی کشور، بحث افزایش جمعیت [...]