ونوس نوری
به تازگی منتشر شده

شکایت همسر رکابزن فوت شده از شهرداری | گاردریل عامل مرگ ونوس نوری

همسر ونوس نوری درباره اینکه چرا از شهرداری شکایت دارد، تاکید کرد: چون گاردریل‌ها را که بریده بودند، باقی مانده و آنها که از جنس آهن و بسیار هم تیز بود را نبرده بودند. همسر من هم در اثر شدت ضربه، پرت می‌شود پیشانی‌اش به همان باقی مانده گارد ریل ها برخورد می‌کند و همان [...]