سازهای زهی
خواندنی ها

آشنایی با سازهای زهی

بیشتر سازهایی که ما در دست دیگران می بینییم، سازهای زهی هستند. یعنی سازهایی که صدای آنها از ارتعاش زه یا تار یا سیم تولید می‌شود. این سازها خود به چند گروه زخمه ای، ضربه ای و آرشه ای تقسیم می شوند که در ادامه هریک از آنها را بیشتر معرفی می کنیم. ساختار سازهای [...]