جزئیات کشف اجساد در بانک
اجتماعی و حوادث

جزئیات کشف اجساد در بانک ملی

مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران  جزئیات کشف اجساد در بانک ملی شبعه نسیم شهر را اعلام کرد. مهدی فروزش مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران درباره روند بررسی اجسادی که روز گذشته در یکی از شعب بانک ملی در نسیم‌شهر کشف شد، گفت: سه جسد روز گذشته به پزشکی قانونی ارجاع شده است [...]