استعفای رئیس جمهور بولیوی
به تازگی منتشر شده

رئیس جمهور بولیوی استعفا کرد

استعفای رئیس جمهور بولیوی اوو مورالس پس اعتراضات گسترده در این کشور اوو مورالس  رئیس جمهور بولیوی در پی اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور از مقام خود استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز گذشته با استعفای رئیس جمهور بولیوی  اوو مورالس همراه بود. او در پی اعتراضات پس [...]