نقض محکومیت نجفی
اجتماعی و حوادث

محکومیت نجفی نقض شد

وکیل محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران گفت: دیوان عالی کشور رای محکومیت موکلم را نقض کرده است. حمید رضا گودرزی وکیل مدافع محمد علی نجفی شهردار سابق تهران گفت: شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور رای محکومیت موکلم را نقض کرده است. وی افزود: دیوان عالی هم اکنون پرونده را به شعبه هم عرض ارسال کرده [...]