خروج برزیل از سازمان بهداشت جهانی
بین الملل

خروج برزیل از سازمان بهداشت جهانی

رئیس‌جمهوری برزیل، سازمان بهداشت جهانی را به داشتن رفتار "تعصب‌آمیز" و "سیاسی" متهم کرد. او گفت، چنانچه این نهاد فعالیت "بدون جانبداری ایدئولوژیکی" را مدنظر قرار ندهد، به خروج برزیل از سازمان بهداشت جهانی منجر خواهد شد. ژائیر بولسونارو رئیس‌جمهوری برزیل در ادامه تبعیت از سیاست های همتای آمریکایی خود، تهدید کرد که کشورش را [...]