بازاری ها می‌گویند باید شاهد ریزش بیشتر قیمت ها باشیم.