کتاب اودیسه هومر
فرهنگی و ادبی

اودیسه هومر را داغ داغ بخوانید!

اودیسه یکی از دو کتاب کهن اشعار حماسی یونان اثر هومر است. اودیسه ادامهٔ ایلیاد است و به صورت مجموعه‌ای از سرودها گردآوری شده اما شیوهٔ نقل آن با ایلیاد تفاوت دارد. ایلیاد و اودیسه هومر، یکی از آثار ماندگار ادبیات حماسی جهان است که بسیاری آن را با شاهنامه ایرانی مقایسه کرده اند. این [...]