حکم عجیب دادگاه پرویز مشرف
به تازگی منتشر شده بین الملل

حکم عجیب دادگاه پرویز مشرف!

بندی در حکم اعدام پروزیز مشرف گنجانده شده که توجه رسانه‌ها را جلب کرده و باعث شگفتی شده است درحکم عجیب دادگاه پرویز مشرف آمده است: اگر او پیش از دستگیری و اعدام درگذشت، جسد او باید در خیابان‌های اسلام‌آباد تا مقابل پارلمان کشیده شود و در آنجا به مدت سه روز آویزان شود. پاکستان [...]